REGULAMIN ÉLEVERCOSMETICS

REGULAMIN

REGULAMIN SPRZEDAŻY SKLEPU INTERNETOWEGO ELEVERCOSMETICS.

ZANIM DOKONASZ ZAWARCIA UMOWY, DOKŁADNIE PRZECZYTAJ PONIŻSZY REGULAMIN. W RAZIE JAKICHKOLWIEK PYTAŃ LUB WĄTPLIWOŚCI SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI NA ADRES MAILOWY info@elevercosmetics.com

Sklep ELEVERCOSMETICS jest obsługiwany przez ELEVER SPÓŁKA Z O.O., ul. Marszałkowska 107, 00-110 WARSZAWA, Polska

Regulamin

§1. Postanowienia ogólne

 • Firma ELEVER SPÓŁKA Z O.O. prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet z wykorzystaniem strony produktowej.
 • Zamówienia w sklepie mogą składać wyłącznie osoby, które ukończyły 18 lat lub za zgodą opiekuna ustawowego.
 • Wszystkie produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe i posiadają gwarancję producenta obowiązującą na terenie Polski.
 • Wszystkie ceny są cenami brutto i zawierają podatek VAT.
 • Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca od chwili skierowania zamówienia do realizacji. Cena wiąże zarówno klienta jak i sprzedawcę frmę ELEVER SPÓŁKA Z O.O..
 • Firma ELEVER SPÓŁKA Z O.O. zastrzega sobie prawo do: zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, z wyłączeniem sytuacji, o której mowa w ust. 5, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych oraz wyprzedażowych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
 • Do każdego zamówienia wystawiany jest dowód zakupu (paragon lub faktura VAT).
 • Umowa sprzedaży zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim pomiędzy kupującym a sprzedawcą frmą ELEVER SPÓŁKA Z O.O.. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie kupującemu faktury VAT lub specyfkacji zamówienia.

§2. Składanie zamówień i płatności

 • W celu zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową produktu, dokonać wyboru towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane kupującemu komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 • Zamówienia można składać poprzez:

  na stronie sprzedażowej produktu - 24h;

  e-mail (preferowany w przypadku zamówień indywidualnych) – 24h;

  wysyłając zamówienie na adres zamowienia info@elevercosmetics.com – 24h;

 • Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia drogą e-mailową lub telefoniczną w ciągu 24 godzin od jego otrzymania, jednocześnie zastrzegając sobie prawo odstąpienia od umowy sprzedaży, w ciągu 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia przez kupującego.
 • Przyjęcie przez sklep zamówienia do realizacji rozpoczyna się po potwierdzeniu danych kupującego oraz: w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze – po otrzymaniu informacji o złożeniu zamówienia w przypadku zamówień płatnych przelewem – po otrzymaniu wpłaty na rachunek bankowy.
 • Kupujący może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

  gotówka przy odbiorze,

  przelew bankowy.

 • Jeżeli po złożeniu zamówienia okaże się, iż zamówiony produkt jest obecnie niedostępny, kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany e-mailem lub telefonicznie.

  W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, kupujący podejmuje decyzję o jego realizacji (wydłużenie czasu oczekiwania lub anulowanie zamówienia).

 • Kupujący może anulować zamówienie lub wprowadzić w nim zmiany tylko do momentu jego wysyłki.
 • Moment telefonicznego lub e-mailowego potwierdzenia złożenia zamówienia przez Drhamhil Corp. Marbella jest ostatnią okazją do skorygowania błędnie podanych danych osobowych lub błędnie dokonanego zamówienia przez kupującego.
 • Jeśli na paragonie fskalnym lub fakturze VAT znajdują się błędne dane, to zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów kupujący powinien wystawić notę korygującą. Całkowita zmiana danych nabywcy nie jest możliwa.

§3. Koszt i czas dostawy

 • Sklep dostarcza przesyłki do kupującego za pośrednictwem poczty polskiej oraz frmy kurierskiej.
 • Sklep nie umożliwia odbioru osobistego zamówień.
 • Przesyłki dostarczane są na terenie Polski oraz innych krajów Unii Europejskiej (dodatkowa opłata za przesyłki międzynarodowe).
 • Kupujący zobowiązany jest do odbioru zamówionego towaru i uregulowania należności za zamówione towary zgodnie z wybraną formą płatności.
 • Przesyłkę i opakowanie zewnętrzne należy sprawdzić przed podpisaniem odbioru, w obecności kuriera. W przypadku uszkodzenia (naderwania, uszkodzenia folii, śladów po przepakowaniu) lub jakichkolwiek innych zastrzeżeń należy wykonać następujące kroki:

  uszkodzenie lub podejrzenie szkody należy zgłosić w uwagach na liście przewozowym lub przy elektronicznym podpisie na urządzeniu mobilnym kuriera

  sporządzić razem z kurierem protokół szkody. Protokół można spisać także odręcznie – w takim przypadku należy zgłosić chęć sporządzenia protokołu na infolinii przewoźnika.

  w protokole należy zawrzeć informacje na temat stanu przesyłki

  należy wymienić uszkodzone produkty, rodzaj uszkodzeń i ewentualne braki w zamówieniu

  protokół powinien zostać czytelnie podpisany przez kuriera.

§4. Reklamacje i zwroty

 • Produkt uszkodzony lub wadliwy należy odesłać na adres frmy z dopiskiem „Reklamacja”.
 • Koszt odesłanego towaru sklep zwraca po otrzymaniu przesyłki i pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych od daty ich wpłynięcia. Produkt uszkodzony zostanie wymieniony na pełnowartościowy. W przypadku braku możliwości wymiany sklep zwróci kupującemu równowartość ceny produktu i przesyłki lub zaoferuje inny produkt.
 • Kupujący, będący konsumentem, może odstąpić od umowy i zrezygnować z zakupionego towaru bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki m.in. na podstawie gotowego do wykorzystania wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Wraz ze zwracanym produktem należy złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, po uprzednim telefonicznym, lub mailowym skontaktowaniu się ze sklepem w celu wskazania adresu do wysyłki. W przypadku kiedy zakupiony produkt ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych po otwarciu opakowania nie może zostać ponownie użyty m.in. szminki, kremy, suplementy, wówczas zwracany produkt nie może nosić śladów używania, być uszkodzony, dotyczy także opakowania.
 • Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, który nie korzysta ze sklepu w ramach prowadzonej działalności zawodowej (zwany dalej Przedsiębiorcą uprzywilejowanym) – osoba fizyczna korzystająca ze sklepu, w tym w szczególności dokonująca zakupu w zakresie nie związanym z jej działalnością gospodarczą, gdy z charakteru zakupionego produktu wynika, że nie posiada on dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Przedsiębiorca uprzywilejowany przy wypełnianiu formularza zamówienia oświadcza, że zamówienie nie jest związane z jego działalnością zawodową - będzie to równoważne z odznaczeniem checkboxa, znajdującego się pod formularzem zamówienia. Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy na takich samych zasadach jak konsumentowi.

§5. Polityka prywatności i ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych zwane dalej „RODO”) informujemy, iż:

 • Administratorem danych osobowych Kupującego jest ELEVER SPÓŁKA Z O.O., ul. Marszałkowska 107, 00-110 WARSZAWA, Polska. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji administratora jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: help@easyprofits.com
 • Dane osobowe Kupującego przetwarzane będą zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, wdrożoną Polityką prywatności, w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą, jak również w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Kupującego jeśli zapisał się np. na newsletter.
 • Odbiorcami danych osobowych Kupującego będą księgowość, logistyk (w tym firmy kurierskie), marketing.
 • Dane osobowe Kupującego nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 • Dane osobowe Kupującego będą przechowywane przez okres wykonania umowy, a po jej wykonaniu, lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych. Administrator ma prawo udostępniać dane osobowe Kupującego podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 • Kupujący posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
 • Kupujący ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Kupującego narusza przepisy RODO podanie przez Kupującego danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy.
 • Kupujący jest zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy.
 • Dane osobowe Kupującego nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym w formie profilowania.
 • Administrator wdrożył pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz wprowadził kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizuje skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez administratora albo przetwarzający, z którymi administrator ściśle współpracuje.
 • ELEVER SPÓŁKA Z O.O., ul. Marszałkowska 107, 00-110 WARSZAWA, Polska posługuje się tzw. plikami cookies (ciasteczka). Pliki te są zapisywane na komputerze Kupującego przez nasz serwer i dostarczają danych statystycznych o jego aktywności, w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb i gustów. Kupujący w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl

§6. Postanowienia końcowe

 • Wszystkie informacje, zdjęcia produktów, znaki frmowe producentów są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych lub prezentacji bez zgody właścicieli.
 • Wszystkie sprawy sporne strony będą starały się rozwiązać na drodze polubownej, a w razie gdy porozumienie takie byłoby nie możliwe, spór rozstrzygać będzie właściwy Sąd powszechny.
 • Złożenie zamówienia oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu.
 • Informacje znajdujące się na stronie produktowej nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 • W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 • Dbałość o prawa Konsumenta jest jednym z priorytetów działalności Firmy, stąd postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów Prawa, i wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść Konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z wyżej wymienionymi przepisami, pierwszeństwo mają przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta i je należy stosować.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne,numer faksu i adres e-mail]

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne

 

FORMULARZ REKLAMACYJNY (WZÓR)

Miejscowość .................................. Data .....................................

Model lub opis reklamowanego towaru ................................................................................................

Numer paragonu / faktury .....................................................................................................................

Dane reklamującego :

Imię Nazwisko .......................................................................................................................................

Adres ......................................................................................................................................................

Nazwa Użytkownika ( login) ........................................................................................................

Telefon kontaktowy ...............................................................................................................................

Adres e-mail ..........................................................................................................................................

Zgłoszenie reklamacyjne:

Opis usterki ...........................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Podpis reklamującego

....................................